UCHWAŁA NR XVI/116/15 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Tuszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR" w Tuszynie, zwanym dalej „Dziennym Domem'’.

§2. 1. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z jednym ciepłym posiłkiem oraz usługi świadczone przez Dzienny Dom.

2. Wysokość opłaty za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.

3. Procentową wysokość odpłatności osoby skierowanej za pobyt w Dziennym Domu określa poniższa tabela:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163, poz. 693, poz. 1240) wyrażony w %

% odpłatności osób samotnie gospodarujących

% odpłatności osób w rodzinie

Do 150%

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

Powyżej 150% do 200%

5%

7%

Powyżej 200% do 250%

10%

12%

Powyżej 250% do 300%

15%

17%

Powyżej 300% do 350%

20%

22%

Powyżej 350% do 400%

25%

27%

Powyżej 400%

30%

32%

 

§ 3. Osoby skierowane do Dziennego Domu na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy ponoszą odpłatność, o której mowa w § 2 ust. 1 według następującej zasady: opłatę należną od osoby skierowanej za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez liczbę dni pobytu.

§ 4. Nie pobiera się opłaty za dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia jej kierownikowi Dziennego Domu, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, chyba że powiadomienie to nie było możliwe z powodów losowych.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności Burmistrz Miasta Tuszyna może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności.

§ 6. Opłata za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest przez uczestnika przelewem na rachunek bankowy Dziennego Domu w okresach miesięcznych w terminie do dnia 10 następnego miesiąca.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 8. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.