Załącznik do uchwały Nr XVI/115/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 27 października 2015 r.

 

STATUT

Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Tuszynie przy ul. 3-go Maja 49

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Tuszynie przy ul. 3-go Maja 49 zwany dalej Dziennym Domem „Senior-WIGOR” jest jednostką organizacyjną Gminy Tuszyn działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” prowadzi swoją działalność na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm),

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),

- uchwały nr XVI/115/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Tuszynie przy ul. 3-go Maja 49,

-uchwały Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. poz.341),

- innych aktów prawnych.

§ 3. 1. Siedziba Dziennego Domu mieści się w Tuszynie przy ul. 3-go Maja 49.

2. Terenem działania Dziennego Domu „Senior-WIGOR” jest obszar administracyjny Gminy Tuszyn.

3. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” używa pieczęci zgodnie z nazwą Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w pełnym brzmieniu ’’Dzienny Dom „Senior-WIGOR" w Tuszynie przy ul. 3-go Maja 49.

§ 4. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” jest ośrodkiem wsparcia dziennego z usług, którego mogą korzystać osoby w wieku 60+ nieaktywne zawodowo będące mieszkańcami Gminy Tuszyn.

II. Przedmiot działalności

§ 5. 1. Dzienny Dom zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia. Dzienny Dom realizuje zadania w szczególności w zakresie:

1) usług opiekuńczych;

2) terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej;

3) usług rehabilitacyjnych;

4) zapewnienia posiłku;

5) poradnictwa specjalistycznego;

6) zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych-kulturalnych.

2. Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu mają osoby, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiadają niskie dochody;

2) są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania;

3) posiadają złe warunki mieszkaniowe;

4) są bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

§ 6. Dzienny Dom odpowiedzialny jest za realizację zadań wynikających z Programu Wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020.

III. Zasady działania i organizacji

§ 7. 1. Działalnością Dziennego Domu „Senior-WIGOR” kieruje Kierownik, odpowiedzialny za realizację zadań statutowych, budżetowych oraz reprezentując go na zewnątrz.

2. Burmistrz Miasta Tuszyna zatrudnia Kierownika. Nadzór nad działalnością Dziennego Domu „Senior- WIGOR"sprawuje Burmistrz Miasta Tuszyna.

3. Kierownik Dziennego Domu „Senior-WIGOR” działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Tuszyna.

4. Kierownik odpowiada za realizację zadań Dziennego Domu „Senior-WIGOR”.

5. Kierownik wykonuje czynności z zakresu przepisów prawa wobec osób zatrudnionych w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”.

6. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności osób zatrudnionych określa Kierownik Dziennego Domu „Senior-WIGOR”.

7. Kierownik może wydawać regulaminy, instrukcje i inne zarządzenia regulujące ustrój wewnętrzny i zasady funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”.

§ 8. Zakres działania i strukturę organizacyjną Dziennego Domu „Senior-WIGOR” określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym Dziennego Domu „Senior-WIGOR”.

§ 9. Zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” ustala Rada Miejska w Tuszynie w drodze uchwały.

IV. Zasady gospodarki finansowej

§ 10. 1. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, a także ustawy o rachunkowości.

2. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

§11. 1. Mienie przekazane Dziennemu Domowi „Senior-WIGOR” przez Gminę Tuszyn jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.

2. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” gospodaruje mieniem mu powierzonym, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

V. Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Nadzór nad działalnością Dziennego Domu „Senior-WIGOR” sprawuje Burmistrz Miasta Tuszyna.

2. Kierownik Dziennego Domu „Senior-WIGOR” ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego Statutu.

§ 13. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.