UCHWAŁA NR XVI/115/15 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 27 października 2015 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Tuszynie przy ul. 3-go Maja 49

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1240) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1113, poz. 1190) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 grudnia 2015 r. tworzy się jednostkę budżetową Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Tuszynie przy ul. 3-go Maja 49.

§ 2. Domowi „Senior-WIGOR” w Tuszynie przy ul. 3-go Maja 49 nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.